Polityka Prywatności

Gostyński i Wspólnicy sp.k., ul. Sarego 2, 31-047 Kraków dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem a także ich przetwarzania z poszanowaniem prywatności każdej osoby, której dane osobowe dotyczą.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad i procedur przetwarzania Państwa danych osobowych oraz omówienie Państwa praw w związku z ich przetwarzaniem.

1. Administrator danych

Administratorem państwa danych osobowych jest Gostyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575892, NIP: 6762493286, REGON: 36249917.

2. Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w krajowych przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Gostyński i Wspólnicy sp.k. wyłącznie w związku ze świadczeniem usług na podstawie zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie oraz celu tam wskazanym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz jeśli jest to niezbędne do celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO/RODO).

3. Środki ochrony danych osobowych

Gostyński i Wspólnicy sp.k. zapewnia stosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia legalności, przejrzystości, minimalizacji, adekwatności, limitów przetwarzania, terminowości, integralności i poufności.

4. Państwa prawa

Gostyński i Wspólnicy sp.k. zapewnia realizację Państwa praw zgodnie z przepisami RODO, w tym:

  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13, 14 i 34 RODO),
  2. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
  3. prawo do sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO),
  4. prawo do usunięcia Danych Osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO),
  6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Danych Osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania (art. 19 RODO),
  7. prawo do przenoszenia Danych Osobowych (art. 20 RODO),
  8. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO),
  9. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

5. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne i w związku z celami, dla których zostały zebrane, w szczególności w przypadku zawartej umowy – przez okres obowiązywania tej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, jeśli Państwa zgoda wygaśnie, poprosimy o dalszą zgodę. W przypadku braku zgody przestaniemy przetwarzać Państwa dane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w innych celach będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Gostyński i Wspólnicy sp.k. oraz podmioty, którym Gostyński i Wspólnicy sp.k. powierza przetwarzanie danych osobowych, a także pracownicy i współpracownicy tych podmiotów, dostawcy usług teleinformatycznych, kurierzy i firmy pocztowe, inne podmioty wspierające świadczenie usług prawnych i/lub finansowych – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych przez te podmioty odbywało się zgodnie z RODO, w sposób zapewniający odpowiedni stopień ochrony.

7. Transfer danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy okaże się to niezbędne do świadczenia przez Gostyński i Wspólnicy sp.k. usług prawnych.

Administrator Państwa danych zapewnia, że w przypadku przekazania danych podmiotowi trzeciemu będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony.

8. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Gostyński i Wspólnicy sp.k. drogą mailową (kancelaria@gostynski.net) lub pod numerem +48 12 429 20 25.